A 2017. február 15-én tartott közös konferencia keretei között együttműködési megállapodást írt alá a két nagy szakmai civil szervezet vezetője, Szente Béla és Bordás István. A megállapodás elsősorban a szakmai együttműködés keretei és az érdekvédelmi munka formáit rögzíti.

Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről a Kulturális Központok Országos Szövetsége (székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 1., képviseli: Szente Béla elnök), a továbbiakban Szövetség

másrészről a Magyar Népművelők Egyesülete (székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8., képviseli: Bordás István elnök), a továbbiakban Egyesület között.

1. Az együttműködés célja, hogy a két szervezet között folyamatos, közművelődési tartalmú szakmai partneri kapcsolat működjön.

2. A megállapodás hátterét a két szervezet alapszabálya képezi, melyek a közművelődési szakma fejlesztését és a benne dolgozók megbecsülésének növelését tartják szem előtt.

3. Az együttműködés tárgya, területei:
Az együttműködő felek kijelentik, hogy a közművelődés céljaival megegyezően közös törekvésük a magyar nemzeti kulturális értékek megőrzése, közvetítése, a kulturális alkotófolyamatok támogatása, a közműveltség és közösségei tartalmi tevékenységének gazdagítása, a szakma innovációs és minőségorientált fejlesztése, továbbá a területen dolgozó munkatársak szakmai körülményeinek javítása. E célok sikeres megvalósulása érdekében egymást kölcsönösen együttműködő partnernek tekintik.
A közművelődési feladatellátást érintő kiemelkedő jelentőségű tartalmi és szervezeti kérdésekben konzultálnak egymással, egyetértés esetén közös álláspontot kialakítva, közös lépéseket tesznek az eredményesség érdekében.
a) Szakmai kérdésekben folyamatos, de évente minimum egy alkalommal közös elnökségi konzultációt folytatnak, kölcsönösen képviseltetik magukat egymás szakmai eseményein, tanácskozásain. Lehetőségeik szerint támogatják egymás kezdeményezéseit.
b) Stratégiai jelentőségű szakmai kérdések és kezdeményezések terén, véleményegyezés és külön megállapodás esetén közös kommunikációt folytatnak.
c) Szorgalmazzák a közművelődési szakterülettel összefüggő ismeretátadást, közös szakmai alkalmak, képzések, tájékoztatók szervezését.
e) A szakmai hátteret érintő kultúraelméleti, szakmapolitikai, szakértői, képzési kérdésekben jelen együttműködési megállapodásra épülő, külön kamarai jellegű egyezményeket köthetnek egymással.
f) Közös elképzeléseket dolgoznak ki közművelődési szakmai együttműködésekre és annak fenntartására.
g) Szakmai testületekbe történő delegálások előtt egyeztetnek, támogatják egymás küldötteit, egyik fél kizártsága esetén írásbeli megkeresés vagy előzetes egyeztetés alapján képviselik vagy tolmácsolják annak véleményét, javaslatait az adott testületben.
h) Fenti közös céljaik megvalósítása érdekében folyamatosan tájékoztatják egymást aktuális helyzetértékelésükről, eredményeikről, nehézségeikről, tevékenységüket, programjaikat összehangolják.

4. Jelen, határozatlan időre szóló megállapodás csak mindkét aláíró fél írásbeli megállapodásával módosítható, egészíthető ki, vagy szüntethető meg.

5. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

6. Jelen, két oldalból álló Megállapodást, amely két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, az együttműködő felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Budapest, 2017. február 15.

 

Szente Béla                                                  Bordás István
elnök                                                              elnök