TÖRVÉNYEK:

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről

2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

2004. évi I. törvény a sportról

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

1991. évi XX. törvény az önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről

 

KORMÁNYRENDELETEK:

283/2012. (X. 4.) Korm. r. a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

368/2011. (XII. 31.) Korm. r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

23/2011. (III. 8.) Korm. r. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról

388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
60/1998. (III. 27.) Kormányrendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

 

MINISZTERI RENDELETEK:

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői  nyilvántartás vezetéséről

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

29/1986. (IX. 1.) MM rendelet az egyes sajtótermékek engedélyezéséről és az impresszum feltüntetéséről