Kérdés: Milyen tartalommal, feltételekkel lehet kiírni az intézmény vezetői pályázatokat 2020. július 1. napját követően úgy, hogy ettől a határnaptól új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető?

 

Ha a vezetői megbízás december 31-én jár le, kell-e pl. szeptemberben pályázatot kiírni és milyen feltételekkel, milyen eljárási renddel? Mi lesz január 1-én? Lesz-e igazgatója az intézménynek?

 

Válasz: Az érdekességét az adja a kérdésnek, hogy a pályázat kötelező voltát a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése írja elő, ami július 1. napjától nem alkalmazható. Ugyanakkor a Korm. rendelet 2020. november 1. napjáig hatályban van, és érvényes a KulTv. 94.§ (3) bekezdése is, így az alkalmazási feltételekre és a pályázat kiírására, illetve elbírálására ezek a rendelkezések alkalmazandók (gyakorlatilag a Kjt. figyelmen kívül hagyásával). Ezt megerősíti a Tv. 3.§ (9) bekezdése is, mely szerint A vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni”. Ugyanakkor a pályázati kiírásban már jelölni kell, hogy az állás munkaviszony keretében tölthető be. Problémát okozhat majd a bérezésre vonatkozó rész, eddig ugyanis nyilván a Kjt. szerinti besorolásra hivatkozott az ajánlatkérő munkáltató. Javasolt úgy megjelölni ezt a részt, hogy a bérezés a „Kjt. vezető vagy magasabb vezető beosztásra vonatkozó szabályai szerint, de az Mt. alkalmazásával történik”. Eredménytelenség esetén is indokolt Kjt. 20/A.§ és a Korm. rendelet 7. § alapján eljárni.

Mivel a pályázat nem tiltott, abban az esetben is indokolt az állás betöltéséhez a fenntartónak előírni azt, ha november 1. után még nem lesz hatályban a pályázatra vonatkozó jogszabály és/vagy a KulTV. fenti rendelkezése hatályon kívül kerül.

 

Kérdés: Ha egy magasabb vezető 5 éves kinevezése 2020. október 23-án jár le, a magasabb vezetői pályázatot még júniusban kiírja az önkormányzat, akkor ebben az esetben milyen munkabért kell felajánlani a jelenlegi vezetőnek? Ha új vezető lesz, akkor is érvényes-e, ahogyan közalkalmazottként történt, hogy tovább dolgozhat az intézményben, csak nem vezetőként?

 

Válasz: Abból kell kiindulni, hogy a Kjt. szerint az igazgató a közalkalmazotti kinevezése mellett lát el vezetői feladatokat, kap vezetői megbízást. Ebből fakadóan a fenntartónak a jelenlegi vezető részére is ajánlatot kell tennie augusztus 15-ig, de mivel a vezetői megbízása október 23-án lejár, a vezetői kinevezésére járó pótlékot az ajánlat megtétele során nem lehet figyelembe venni. Álláspontunk szerint a helyes ajánlat két részre bontja a bérezést és munkakört, 2020. október 23-ig – figyelemmel a betöltött vezetői megbízásra – a teljes kumulált bérre és vezetői munkakörre, 2020. október 23-tól pedig a jelenlegi vezetői illetménykiegészítéssel csökkentett bérre és egy másik munkakörre (hogy ez mennyire lesz majd alkalmazható akkor, ha a vezetői megbízás évek múlva jár le, nem tudható). Ha a fenntartó ismételten őt választja meg vezetőnek, akkor a közalkalmazotti jogviszonya október 31-ei átalakulását követően az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló lesz. Mivel a korábbi pályázat határozott időre szólt – a jelenlegi szabályok szerint másképp nem is lehetett kiírni –, a jelenlegi szabályok szerint álláspontunk szerint nincs külön megoldása annak, mi lesz a munkaviszonnyal, a határozott idejű vezetői szerződésének lejártát követően. Amennyiben erről külön rendelkezések nem születnek, a megoldás vélhetően a másik munkakör felajánlása, vagy ha ezt a munkavállaló nem fogadja el, a felmondás jöhet szóba. Nyilván ehhez ki kell írni egy új pályázatot majd akkor és azon egy új pályázónak kell nyernie, hiszen ha a régi igazgató lesz az új is, akkor a probléma fel sem merül. Megfontolandó, hogy ilyen esetben már ki sem írják a pályázatot, csak az átalakulást követően (addig pedig megbízással áthidalják az intézményvezetés hiányát), vagy úgy kiírni a pályázatot, hogy a vezetői állás csak november 1-től tölthető be. Az ágazati rendelet még nem ismert, de ha a jelenlegi Korm. rendelet és a KulTv. nem változik, akkor a vezetői munkakör pályázathoz lesz kötve, munkaviszony keretében lesz betölthető és nem lesz időkorláthoz kötve. Mivel azonban az igazgatói munkakör bizalmi jellegű is, ráadásul indokolás nélkül lehet neki felmondani – lévén vezető állásúnak minősül – elég gyorsan lehet majd megszabadulni tőle – nyilván a felmondási időre és a végkielégítésre jogosult lesz.